Nicosia
  22319248
22319248
  Nicosia
  22780413
 
  Larnaca
  24628004
 
  Nicosia
  22623280
 
  Limassol
  25353221
25344737
  Nicosia
  22776675
 
  Larnaca
  24651348
 
  Nicosia
  22383428
 
  Nicosia
  22772325
 
  Nicosia
  22643200
 
  Nicosia
  22350624
 
  Nicosia
  22490387
 
  Larnaca
  24635116
 
  Nicosia
  22420503
22511460
  Nicosia
  22454647, 22424913
 
  Nicosia
  22484714
 
  Limassol
  25580513
 
  Paphos
  26911507
 
  Nicosia
  22574797
22480212
  Nicosia
  22667248
 
  Larnaca
  24812812
 
  Paphos
  26813525
 
  Nicosia
  22347358
 
  Limassol
  25355784
 
  Limassol
  25355741
 
  Nicosia
  22781678
 
  Nicosia
  22387272
 
  Limassol
  25375195
 
  Larnaca
  24658122
 
  Nicosia
  22468242
 
  Larnaca
  24658863
 
  Larnaca
  24654803
 
  Nicosia
  22483423
 
  Nicosia
  22332520
 
  Larnaca
  24362353
24362353
  Nicosia
  22351773
22358288
  Larnaca
  24531744
 
  Nicosia
  22513884
 
  Larnaca
  24638144
 
  Nicosia
  22355557
 
  Nicosia
  22623385
 
  Larnaca
  24620342
 
  Larnaca
  24652735
 
  Larnaca
  24631166
 
  Larnaca
  24668933
 
  Nicosia
  22666388, 22669084
 
  Nicosia
  22323146
 
  Nicosia
  22498524
 
  Nicosia
  22325468